هدر
شنبه, 10 شهریور 1397 ساعت 10:26

نتایج مسابقات طنابی زنی دختران دوره ابتدایی

 

 

                                                                                                              نتایج مسابقات طنابی زنی دختران دوره ابتدایی اعلام شد

به گزارش ستاد برگزاری مسابقات،در ادامه مسابقات قهرمانی دانش اموزان کشور نتایج مسابقات طناب زنی دختران اعلام شد.

ردیف       استان       خلاقیت    درصد خلاقیت         موسیقی   درصد موسیقی        تنوع مهارت            درصد تنوع             جمع         خطا         جمع کل   مقام                امتیاز

1              مازندران  9.5         4.75       7             1.4         8.1         2.43       34.32    3.0         31.3                      

2              خراسان جنوبی        4.5         2.25       0             0             6.8         2.04       17.16    5.0         12.2                      

3              کرمان      5.75       2.875    2.75       0.55       3.1         0.93       17.42    2.0         15.4                      

4              خراسان شمالی         3.5         1.75       1             0.2         5.6         1.68       14.52    11.0       3.5                        

5              یزد           14.75    7.375    11.5       2.3         9.3         2.79       49.86    2.0         47.9                      

6              شهرستان های تهران               18.25    9.125    8             1.6         5.6         1.68       49.62    3.0         46.6                      

7              کرمانشاه  11.25    5.625    5.25       1.05       7.5         2.25       35.7       3.0         32.7                      

8              آذربایجان شرقی      19.5       9.75       11           2.2         9.3         2.79       58.96    2.0         57.0                      

9              همدان      11           5.5         5.25       1.05       5.6         1.68       32.92    2.0         30.9                      

10           تهران       11.75    5.875    11.25    2.25       7.5         2.25       41.5       2.0         39.5                      

11           مرکزی    7             3.5         1.5         0.3         5             1.5         21.2       1.0         20.2                      

12           زنجان      5             2.5         7.25       1.45       5             1.5         21.8       1.0         20.8                      

13           اصفهان    8.25       4.125    3.5         0.7         6.8         2.04       27.46    6.0         21.5                      

14           خوزستان 15.5       7.75       10.75    2.15       7.5         2.25       48.6       2.0         46.6                      

15           گلستان     8.25       4.125    3.5         0.7         4.3         1.29       24.46    8.0         16.5                      

16           قزوین      11.5       5.75       8.25       1.65       9.3         2.79       40.76    7.0         33.8                      

17           چهار محال و بختیاری            8             4             15.25    3.05       5.6         1.68       34.92    6.0         28.9                      

18           سمنان      7.75       3.875    4.5         0.9         6.8         2.04       27.26    5.0         22.3                      

19           خراسان رضوی      29.5       14.75    19           3.8         10           3             86.2       2.0         84.2                      

20           لرستان     3.5         1.75       1.5         0.3         5             1.5         14.2       3.0         11.2                      

21           فارس       16.5       8.25       14.5       2.9         8.1         2.43       54.32    1.0         53.3                      

 

 

خواندن 118 دفعه